Anket doldur para kazan!
Aksoy Araştırma

Konkordato Almanın Dayanılmaz Hafifliği

fft371_mf31123290.jpeg

İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçen ‘konkordato‘nun Türkçe karşılığı “iflas anlaşması”dır.” Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşma” anlamına gelen konkordato, ilk kez, Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar için kullanılmıştır.

Konkardato, mali durumu bozulmuş borçlu durumda olan şirket ile bu şirketten alacaklı olanları korumaya yönelik bir hukuki uygulama olup alacaklılar ile borçlu arasındaki yeniden yapılandırma anlaşmasıdır. Konkordato ile borçlular ile borçluların alacaklılarının korunması amaçlanmaktadır. Konkardato anlaşması Konkordatoya taraf olmayan veya kabul etmeyenleri de bağlar. Konkordato, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntemdir. Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oranda ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliği taşımaktadır.

Konkordato başvurusu kabul edilen şirketlerde alacaklılar haciz işlemi yapamamakta, bankalar kredilerinin kapatılmasını talep edememekte, ipotekler satışa çıkarılamamakta ve devlet ilgili borçlu firmaya bir çeşit geçici koruma veya diğer bir tabir ile “Koruma Zırhı” sağlamış olmaktadır. Yıllardır mevcut olan konkordato uygulaması, Mart 2018’de iflas ertelemenin tamamen kaldırılmasıyla daha fazla talep görmeye başladı. 15 Mart 2018’de iflas erteleme hükümleri kaldırıldı, yerine yeni düzenlemelerle konkordato getirildi. Diğer bir ifadeyle, iflas erteleme konkordatonun yerine geçti.

Bu yıl resmi olarak Konkordato talep eden firma sayısı: 1.401

Şu anda resmi olarak elimizde iki adet rakam mevcut. Bunlardan en günceli 1.401 adet. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 27 Aralık’ta yaptığı açıklamasında devlet kayıtlarına göre 979 firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti. Pekcan aynı zamanda “Konkordato ile ilgili yeni bir düzenleme olduğunu; bundan böyle bağımsız denetim kuruluşlarının raporlamaları sonucunda konkordato ilan edilebileceğini, hem alıcıyı hem de borçlu firmayı koruyan bir mekanizma olması yönünde ciddi bir çalışma yapıldığı.” yönünde açıklamada bulundu. TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili ve AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise son 8 ayda konkordato talep eden şirket sayısının 1.401 olduğunu belirtti.

Yeni Düzenleme

Konkordato Türkiye’nin son dönemde en çok duyduğu kelime haline geldi. Kısaca şirketlerin nakit akışlarını yönetemedikleri için alacaklılarla anlaşıp borcunu bir ödeme takvimine bağlamak için kullandığı Konkordato şirketlerin iflastan önce başvurduğu hukuki bir yol. Bu yolda aslında ipler tamamen alacaklıların eline geçiyor. Tabi ki eğer şirketler mevcut hallerinde ve gelecekte borçlarını ödeyebilme kabiliyetine sahip olsalar buna gerek duymazlardı.

Hükümet, iflas ertelemenin yerine getirilen Konkordato sisteminde yaşanan suistimallere karşı önemli bir adım attı. İcra İflas Kanunu’nun Konkordatoya ilişkin hükümleri revize edildi. Konkordato talebinde “güvence veren denetim raporu” zorunluluğu getirildi. Konkordato raporunu verecek denetim kuruluşları daraltılacak. Konkordato komiserleri beşten fazla dosyaya bakamayacak. Yeni uygulama ile kötü niyetli firma sahiplerinin mahkemeden karar aldırıp borçlarını Konkordato koruma zırhına aldırmaları zorlaşacak.

Konkordato Komiserliği

Borçlunun gerekli şartları taşıdığı sonucuna varılırsa, borçluya yasal olarak Konkordato süreci başlatılır ve komiser atanır. Borçlu, bilançosunda yazılı mal ve kıymetleri, Konkordato mühletinin verilmesi halinde, bilançoyu icra mahkemesine sunduğu tarihten bir sene içinde mahkemeye göstermeye mecburdur. Konkordato mühleti kaldırılmış veya Konkordato tasdik edilmemişse bunların kesinleşmesi tarihlerinden itibaren bir sene ve Konkordato feshedilmişse feshin kesinleşmesinden altı ay müddetle borçlu için aynı mecburiyet vardır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun yetkilendirdiği denetim kuruluşunca hazırlanan, Konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, Konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunulacak. Kanunda, Konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilecek. Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçilecek. Listeye kayıt için Adalet Bakanlığı’nca izin verilen kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanması gerek.

Bir kişi eş zamanlı olarak 5’ten fazla dosyada geçici komiser olarak görev yapamayacak. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülen Konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.

Konkordatonun sağladığı avantajlar

Konkordato mühleti verilmesiyle borçlunun elde edeceği en önemli avantaj mühlet (Konkordato) tedbirlerinden en önemlisi olan tüm kanuni takiplerin durmasıdır. Bu sayede borçlu her an icra ve iflas takiplerine maruz kalmaktan veya mevcut takiplerin baskısından kurtulmakta ve adeta rahat bir nefes almaktadır. Bu Konkordato (mühlet) tedbiri, öncelikle borçlunun malvarlığının güvence altına alınarak korunmasını sağlamakla borçlunun yararına gibi gözükmekte ise de Konkordato projesinin realize olmasını sağlamak suretiyle alacaklıların alacağına kavuşmasını sağlaması itibariyle dolaylı olarak alacaklıların da yararınadır.

Borçlu hakkında mühlet (Konkordato) tedbiri bulunmasına rağmen borçlu aleyhine bir takip başlatılması durumunda, icra müdürlüğünün bu işlemine karşı icra mahkemesine şikayet yoluna başvurularak ödeme emrinin iptali sağlanabilir. Takibin daha ileri bir safhaya varmış olması durumunda bu safhanın da ortadan kaldırılması talep edilebilir. Örneğin, mühlet (Konkordato) tedbirine rağmen borçluya karşı yeni bir takip başlatılmış ve bu takibe dayalı olarak borçlu aleyhine haciz tatbik edilmiş ise borçlu icra mahkemesine başvurarak bu yeni takibi iptal ettirebilir.

Konkordatoyla ertelenen borç miktarı yaklaşık 20 milyar lira

Bu rakama bankalar dışı kurum, kişi ve şirketlere olan borçlar da eklenince rakam 30 milyar liraya yükseliyor. Ancak bankalara göre Konkordatonun oluşturduğu borç yükü banka bilançoları üzerinde ciddi risk oluşturuyor. Esas kaygı şirketlerin Konkordato başvurularını kötüye kullanması. Zira bazı mahkemeler bir gün içinde Konkordato kararı verebiliyor.

Konkardato alan firmanın bankalardaki kredi borçlarını ödememesinden kaynaklık kanuni takip yapılamaması, faizin ödemesinin durması gibi borçluyu koruyan hükümlerin olması bankaları son derece rahatsız etmektedir. Bu kapsamda bankaların risk izleme birimleri ve üst yönetimleri çok detaylı bir şekilde kredili firmalarını incelemektedirler. Özellikle şubelere yapılan tavsiyeler çerçevesinde Konkordato alabilme ihtimali olan firmaları çok yakından takip etmeleri talep edilmektedir. Hatta geçtiğimiz yıl bankalardaki risk iştahını da artırıcı etki yapan Kredi Garanti Fonları (KGF) teminatları krediler için de bankalar için olumsuz bir uygulama mevcuttur. Eğer ki KGF teminatlı olan bir firmanın kredisi ödenmediğinde o firma Konkordato almışsa bankalar KGF’den kredinin teminatı karşılığı olan tutarı alamamaktadır.

Hem kredilerin ödenmemesine karşılık rehin, ipotek ve idari takip yapılamamakta hem faiz ödemesi durdurulmakta hem de teminatı KGF ise bu karşılığı alamamaları bankalar nezdinde çok ciddi bir baskı oluşturmaktadır.

2019 yılında bankaların bilançolarında Konkordatonun etkisini daha net görmüş olacağız. Yeni yapılan düzenlemelerle bu olumsuz etkilerin giderilmesi yönünde çabaların sonuç verip vermeyeceğini yakından izleyeceğiz. Ama şüphesiz ki birçok nedenden dolayı Konkordato alan firmaların artması hem reel sektörde hem de bankacılık / finans sektöründe yıpratıcı sonuçlar doğuracaktır.

Yasa koyucunun bu alanda güncelleme ihtiyaçlarına yönelik ihtiyacı gördüğünü ve gerekli bir takım değişikliklerin çok geçmeden 2019 yılı başında hayata geçireceğini umuyoruz.

Yazıyı paylaşın:
Top
big data blogu